APIE ORIDE!

Informacija yra ruošiama

KONTAKTAI

Arvydas Macijauskas - arvydas@oride.lt

Aivaras Valainis - aivaras@oride.lt

SĄLYGOS

1. Taikymo sritis

Šios bendrosios sąlygos ir taisyklės yra taikomos visoms paslaugoms, teikiamoms UAB „Oridė“, įmonės kodas 304063887.

2. Terminai ir apibrėžimai

2.1. Komercinis Vairuotojas reiškia fizinį asmenį ar bendrovę, kuri naudoja Interneto svetainę siūlyti kelionę Dalinantis transportu su Keleiviu ir nuvežti tą Keleivį iš sutartos išvykimo vietos į sutartą atvykimo vietą sutartu laiku už tam tikrą mokestį, ir kuris siekia pasipelnyti iš Dalinimosi transportu, ar kuris naudoja Internetinę svetainę tam, kad suteiktų Siuntinio pervežimo pasaugas už atitinkamą mokestį, nustatytą Komercinio Vairuotojo. Vairuotojas turi save identifikuoti, kaip Komercinį vairuotoją, tam, kad šių Taisyklių nuostatos, taikomos tik nekomerciniams Vairuotojams, nebūtų taikomos Komerciniam Vairuotojui, t.y. apribojimas pelnytis iš Dalinimosi transportu, atitinkamos draudimo sąlygos ir kitos. Kai šių Taisyklių nuostatos yra taikomos Vairuotojui (t.y. šis terminas taip pat apima ir Komercinį Vairuotoją), jos yra taikomos ir Komerciniam vairuotojui, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

2.2. Vairuotojas reiškia fizinį asmenį ar bendrovę, kuri naudoja Interneto svetainę siūlyti kelionę Dalinantis transportu su Keleiviu ir nuvežti tą Keleivį į sutartą paskirties vietą sutartu laiku už Mokestį ar kitą mokestį (Komercinio vairuotojo atveju).

2.3. Mokestis reiškia Vairuotojo nustatytą sumą už Kelionę, kuri yra mokama Keleivio už Kelionę, kaip jo/jos indėlis Kelionės išlaidoms padengti.

2.4. Gero elgesio sąlygos reiškia sąlygas, nurodytas Interneto svetainėje, kurias Vartotojas sutinka atitikti naudodamas Interneto svetainę, neatsižvelgiant į tai, kad Vartotojas nesukuria Vartotojo paskyros joje.

2.5. Oride reiškia UAB „Oridė“, įmonę, kuri suteikia ir palaiko tiesioginę (paremtą realiu laiku) komunikavimo platformą Internetinėje svetainėje, kuri susieja Vartotojus ir Keleivius (Siuntėjus) Dalinimuisi transportu (dėl Siuntinio siuntimo) privačiu mastu (Komercinio Vairuotojo atveju – komerciniu, profesiniu mastu), ir kur jie gali bendrauti ir susitarti vienas su kitu dėl Dalinimosi transportu ar dėl Siuntinio pervežimo.

2.6. Keleivis reiškia fizinį asmenį, kuris sutiko naudotis Paslaugomis tam, kad keliautų su Vairuotoju.

2.7. Siuntinys reiškia daiktus, kuriuos yra Vairuotojo prašoma pervežti Transporto priemone už tam tikrą mokestį į sutartą pristatymo vietą. Tam tikras mokestis reiškia Vairuotojo nustatytą sumą, kuri yra mokama Siuntinio Siuntėjo už Siuntinio transportavimą į sutartą vietą, kaip Siuntėjo indėlis Kelionės išlaidoms padengti ar kaip kainos sumokėjimas (Komercinio Vairuotojo atveju) (toliau – Kaina, o Siuntinio siuntėjas - Siuntėjas). Visos šių Taisyklių nuostatos, kurios yra taikomos Keleiviui, pagal jų prasmę ir/ar kontekstą taip pat yra taikomos Siuntėjui ta pačia prasme ir/ar kontekstu (pvz. teisės ir pareigos, ta pati Rezervavimo sistema Internetinėje svetainėje taip pat yra taikoma Siuntinio transportavimui, Privatumo politika ir t.t.), net jeigu tai atskirai šiose Taisyklėse ir nėra nurodyta.

2.8. Privatumo politika reiškia privatumo ir duomenų apsaugos politiką, kurioje Vartotojas yra informuojamas apie tai, kaip jis/ji gali naudotis Oride paslaugomis naudojantis ar dalinantis Dalinimusi transportu su kitais ir kaip Oride renka ir gali naudoti Vartotojo paskyros turinį ir Vartotojo informaciją, pateiktą Internetinėje svetainėje.

2.9. Dalinimasis transportu reiškia Transporto priemonės dalinimąsi Kelionei ar jos daliai, kai Vairuotojas veža Keleivį Kelionei ar jos daliai už Mokestį ar kitą mokestį (Komercinio vairuotojo atveju).

2.10. Paslauga reiškia bet kokią paslaugą, teikiamą bet kuriam Vartotojui per Interneto svetainę.

2.11. Taisyklės reiškia šias bendrąsias paslaugų teikimo taisykles ir sąlygas, įskaitant Gero elgesio sąlygas ir Privatumo politikos sąlygas.

2.12. Kelionė reiškia tam tikrą vienkartinę kelionę, dėl kurios Internetinėje svetainėje buvo paskelbtas specialus skelbimas ir kurią sudaro konkreti kelionė, vykstanti tik vieną kartą tam tikra data ir laiku, tam tikroms išvykimo ir atvykimo vietomis ir dėl kurios Vairuotojas ir Keleivis sudarė susitarimą per Internetinę svetainę.

2.13. Vartotojas reiškia Keleivį, Vairuotoją ar bet kurį kitą Internetinės svetainės naudotoją.

2.14. Vartotojo paskyra (angl. - user account) reiškia paskyrą, Vartotojo atidarytą Internetinėje svetainėje ir naudojamą siekiant gauti Paslaugas, teikiamas per Internetinę svetainę.

2.15. Kelionės dalis reiškia Kelionės dalį, kurią Keleivis pasirenka būti Vairuotojo vežamas Kelionėje ir dėl kurios Internetinėje svetainėje turi būti padaryta atskira rezervacija.

2.16. Transporto priemonė reiškia transporto priemonę, kurią Vairuotojas pasiūlė Keleiviui Dalinimuisi transportu.

2.17. Internetinė svetainė reiškia internetinę svetainė www.oride.lt ir bet kokią kitą internetinę svetainę ar susijusią mobiliąją ar kitokią aplikaciją, parengtą, modifikuotą, priklausančia nuosavybės teise ar operuojamą Oride vienos ar su kitais, kurie siūlo panašias paslaugas, įskaitant bet kokias siūlomas mikrosvetaines ar subsvetaines, siūlomas per bet kurias tokias internetines svetaines ar aplikacijas.

3. Sutikimas su taisyklėmis

3.1. Šios Taisyklės taikomos bet kokiam Internetinės svetainės naudojimui.

3.2. Kiekvienu Internetinės svetainės naudojimo atveju Vartotojas priima šias Taisykles pilnai ir sutinka pilnai jų laikytis, net jei ir Vartotojas nesukuria Vartotojo paskyros. Turi būti sutinkama tik su visomis Taisyklėmis. Priešingu atveju jokia galimybė gauti Paslaugas nebus suteikiama. Nė vienam iš Vartotojų nėra leidžiama sutikti tik su dalimi Taisyklių.

3.3. Sutikdamas su Taisyklėmis Vartotojas taip pat sutinka su Privatumo Politika, t.y. kad jo/jos asmeninė informacija būtų tvarkoma pagal Privatumo Politiką, ir Gero elgesio sąlygomis. Privatumo Politika ir Gero elgesio sąlygos sudaro neatskiriamą šių Taisyklių dalį.

3.4. Tuo atveju, jei bet kuris iš Vartotojų nesilaiko bet kurių Taisyklių nuostatų, Oride pasilieka teisę sustabdyti ir/ar panaikinti tokio Vartotojo paskyrą, ir sustabdyti ir/arba atšaukti visas Paslaugas tam Vartotojui be atskiro pranešimo.

3.5. Naudodamasis Internetine svetaine Vartotojas sutinka, kad jis/ji ketina sukurti įpareigojančias teises ir pareigas tarp Vartotojų, t.y. sudaryti Sandorį. Susitarimas dėl Dalinimosi transportu teikimo yra sudaromas tik tarp Vairuotojo ir jo Keleivio (-ių), ir Oride nėra tokių tarp jų sudaromų sandorių ar susitarimų šalis. Dėl to Oride nėra atsakinga už bet kokius įsipareigojimus tarp Keleivio ir Vairuotojo.

4. Paslaugų teikimas

4.1. Vartotojo paskyra ir informacijos tikslumas

4.1.1. Tam, kad naudotųsi Paslaugomis, kiekvienas Vartotojas turi susikurti Vartotojo paskyrą. Tam, kad būtų sukurta Vartotojo paskyra, Vartotojas turi suteikti bet kokią asmeninę Oride reikalaujamą informaciją, o konktrečiai: Vartotojo vardą, pavardę, amžių, pavadinimą, įmonės pavadinimą ir kodą (tuo atveju, kai Vartotojas yra Komercinis vairuotojas), galiojantį telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kita. Naudojimasis Internetine svetaine yra leidžiamas tik asmenims, kuriems yra 18 metų registracijos metu. Oride netikrina, ar Vartotojui yra suėję 18 metų registracijos metu. Dėl to Oride nėra atsakinga, jei Internetinė svetainė bus naudojama Vartotojų, kuriems nėra 18 metų.

4.1.2. Vienam Vartotojui yra suteikiama viena Vartotojo paskyra, išskyrus jei Oride aiškiai pritaria kitaip. Jokia Vartotojo paskyra negali būti sukurta kito asmens vardu ar siekiant apsimesti kitu asmeniu. Bet koks šios nuostatos pažeidimas suteikia Oride teisę nedelsiant sustabdyti ir/ar panaikinti Vartotojo paskyrą, ir tam Vartotojui gali būti apribota galimybė toliau gauti bet kurias Paslaugas.

4.1.3. Vartotojas patvirtina, kad visa informacija, kurią ji/jis pateikia Oride sukurdamas savo Vartotojo paskyrą ir bet kuriuo kitu Vartotojo paskyros naudojimo laiku yra teisinga, tiksli ir pilna visais atžvilgiais ir bus tokia visu Vartotojo paskyros naudojimo metu.

4.1.4. Vartotojas patvirtina, kad bet kokia informacija, pateikta Oride ar paskelbta Internetinėje svetainėje ir susijusi su bet kuria Kelione, Dalinimusi transportu ar Transporto priemone, Dalinimusi transportu yra teisinga, tiksli ir pilna ir bus tokia iki kol Kelionė baigsis.

4.1.5. Oride nėra ir nebus atsakinga bet kuriam iš Vartotojų ar tretiesiems asmenims tuo atveju, kai bet kuri informacija (įskaitant vieno Vartotojo pateiktą kitam Vartotojui), pateikta Internetinėje svetainėje ar kitais būdais naudojantis Paslaugomis, yra klaidinga, apgaulinga, nėra pilna ar aiški.

4.1.6. Privatumo politika

4.1.6.1. Vartotojas sutinka, kad Oride turi teisę surinkti, laikyti, naudoti, apdoroti ir atskleisti bet kurią asmeninę informaciją ar duomenis, kurias Vartotojas pateikia Oride ar naudodamasis Internetine svetaine, ar sukurdamas Vartotojo paskyrą, ir/ar naudodamas ją ar Paslaugomis Internetinėje svetainėje (įskaitant, bet neapsiribojant vardu, pavarde, el.pašto adresu, telefono numeriu, Transporto priemonės duomenimis, Kelionėmis, kurias Vairuotojas paskelbė Internetinėje svetainėje ar Keleivis Rezervavo, tokių Kelionių detalėmis, bet kokia korespondencija tarp Vairuotojo ir Keleivio, atlikta Internetinėje svetainėje, ir tarp Vartotojo ir Oride, detalės, su kuo jis/ji keliauja Kelionėje (bendrakeleiviai ir jų duomenys), Vartotojo apsilankymų Internetinėje svetainėje detalėmis ir šaltiniais, iš kurių tie apsilankymai buvo daryti, Vartotojų atsakymais į Oride pateiktas apklausas reklamos tikslais, kita bet kokia informacija apie Vartotoją, kurią Oride gali gauti iš kitų šaltinių (įskaitant, bet neapsiribojant naudojantis tokiomis technologijomis, kaip Interneto protokolo adresas (IP), slapukai).

4.1.6.2. Vartotojas sutinka su Oride teise naudoti aukščiau nurodytą informaciją:

4.1.6.2.1. Pritaikyti Internetinę svetainę Vartotojui palengvinti ar atliekant Internetinės svetainės/Paslaugų pagerinimus;

4.1.6.2.2. Leidžiant Vartotojui reklamuotis Internetinėje svetainėje;

4.1.6.2.3. Administruojant ir vykdyti bet kuriuos įsipareigojimus, kylančius iš susitarimų tarp Vartotojo ir Oride arba tam, kad Oride teiktų Paslaugas Vartotojams;

4.1.6.2.4. Susiekti su Vartotoju tuomet, kai yra reikalinga;

4.1.6.2.5. Analizuojant, kaip Vartotojas naudoja Internetinę svetainę;

4.1.6.2.6. Oride vidinės rinkodaros ir tyrimo tikslais;

4.1.6.2.7. Siekiant padaryti Kelionę saugesnę Vartotojams ir sumažinti jų riziką (bet to negarantuojant) pavojaus atvejais perduodant šią informaciją Vartotojo nurodytiems kontaktiniams asmenims ir policijai;

4.1.6.2.8. Siekiant padaryti Kelionę saugesnę Vartotojams ir sumažinti jų riziką (bet to negarantuojant) pavojaus atvejais perduodant šią informaciją ir atskleidžiant jo, kaip bendrakeleivio, keliavimo kartu su Vartotoju, kuriam kilo pavojaus atvejas, faktą to Vartotojo nurodytiems kontaktiniams asmenims bei policijai;

4.1.6.2.9. Kitais tikslais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

4.1.7. Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka su Oride teise perduoti jo asmens duomenis:

4.1.7.1. Savo partneriams, vykdant sutartis su jais;

4.1.7.2. Tretiesiems asmenims, susijusiems su Oride Paslaugų teikimu Vartotojui, siekiant tinkamai teikti Oride Paslaugas;

4.1.7.3. Vartotojui nevykdant ar netinkamai vykdant savo įsipareigojimų (juos pažeidus) pagal šias Taisykles, atskleisti tretiesiems asmenims tuos duomenis, kurie yra būtini Oride ginti savo pažeistas teises ir teisėtus interesus;

4.1.7.4. Policijai ir /ar Vartotojo nurodytiems asmenims pavojaus atveju, kaip kad nurodyta šių Taisyklių 4.1.6.2.8 ir 4.1.6.2.9 papunkčiuose;

4.1.7.5. Vartotojui ar tretiesiems asmenims, kai Vartotojas prašo ar nurodo raštu tuo mastu, kuris yra nurodytas Vartotojo leidime;

4.1.7.6. Vairuotojui (jei Vartotojas yra Keleivis) ar Keleiviui (jei Vartotojas yra Vairuotojas) kaip Rezervacijos ir/ar Paslaugų teikimo proceso dalis;

4.1.7.7. Bet kuriems kitiems tretiesiems asmenims ar institucijoms, jei Oride jiems turi pateikti tokią informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

4.1.7.8. Kitais tikslais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

4.1.8. Oride imsis visų adekvačių, protingų ir pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą.

4.2. Dalinimosi transportu Kelionėje rezervavimas

4.2.1.Vairuotojas Internetinėje svetainėje suteikia jo/jos Kelionės detales, nurodydamas išvykimo datą ir laiką ir Kelionės paskirties vietas, Mokesčio dydį už sėdėjimo vietą ir visas kitas susijusias keliavimo sąlygas.

4.2.2. Keleivis rezervuoja vieną ar daugiau sėdėjimo vietų Transporto priemonėje išimtinai toje Kelionėje darydamas rezervaciją Internetinėje svetainėje esamuoju (realiu) laiku („Rezervavimas“).

4.2.3. Kai Keleivis baigia Rezervavimą, Rezervavimas nueina tiesiai į Vairuotojo Paskyrą, ir Vairuotojas gauna žinutę su Rezervacijos informacija. Kai tik Vairuotojas gauna tokią žinutę savo paskyroje, yra preziumuojama, kad Vairuotojas patvirtino tokią Rezervaciją (t.y. Vairuotojo nebus reikalaujama padaryti atskirą Rezervacijos patvirtinimą), išskyrus, jeigu jis/ji atsisakė tokios Rezervacijos. Kai tik laikoma, kad Rezervacija yra patvirtinama Vairuotojo, Rezervacija yra laikoma baigta ir atskiras įpareigojantis susitarimas dėl Dalinimosi transportu atitinkamoje Kelionėje neturi būti sudaromas tarp Vairuotojo ir Keleivio, t.y. Vairuotojo patvirtinimas Rezervacijos reiškia įpareigojančio susitarimo tarp Vairuotojo ir Keleivio sudarymą. Nuo to momento, kai Rezervacija yra patvirtinama, Vairuotojas ir Keleivis yra įpareigojami susijusių šių Taisykių sąlygų (pvz. atšaukimo taisyklės ir kt.).

4.2.4. Jeigu Vairuotojas atsisako Rezervacijos, tuomet atsisakymo žinute nueis tiesiai į Keleivio paskyrą. Tai reiškia, kad tas Vairuotojas nesutiko Dalintis transportu su Keleiviu tai Kelionei.

4.2.5. Rezervavimas yra asmeniškas Vairuotojui ir Keleiviui. Vairuotojo ir Keleivio tapatybė turi atitikti jų tapatybę, kiekvieno jų pateiktą Oride Internetinėje svetainėje (tas, kurios yra Vartotojo paskyroje). Vartotojas turi teisę atšaukti Kelionę, jeigu Vairuotojo ar Keleivio Tapatybė nėra ta, kuri nurodyta Internetinėje svetainėje.

4.2.6. Vairuotojas įsipareigoja Oride ir Keleiviui(-iams) įvykdyti Kelionę, apie kurią jis/ji paskelbė Internetinėje svetainėje, kad dalinsis ja su jais sutarta data, laiku ir sutartoje vietoje. Vairuotojas taip pat įsipareigoja Oride ir Keleiviui (-iams) užtikrinti, kad jo/jos Transporto priemonė turės tiek sėdimų vietų, kiek buvo skebta ir kurios buvo Rezervuotos/dėl kurių rezervacijos buvo padarytos.

4.2.7. Oride nesusisieks su bet kuria iš šalių ir nesiims jokių veiksmų tam, kad būtų tvarkoma (organizuojama) Kelionės rezervacija. Dalinimosi transportu paslauga kaip tokia yra tvarkoma (organizuojama) tik pačių Vairuotojų ir Keleivių.

4.2.8. Visos Kelionės, paėmimo punktai ar paskirties vietos turi būti susitartos iš anksto prieš Kelionę. Vairuotojai negali įlaipinti bet kurių Keleivių bet kurioje vietoje, kuri nebuvo iš anksto sutarta su Keleiviu.

5. Paslaugų atšaukimas

5.1. Keleivis gali atšaukti Dalinimosi kelione rezervaciją bet kuriuo laiku iki Kelionės be jokio mokesčio. Bet kokios vietos, kurios tampa laisvos Keleiviui atšaukus jų rezervaciją pagal šias Taisykles, automatiškai tampa prieinamos Rezervacijai kitiems Keleiviams Internetinėje svetainėje pagal šias Taisykles.

5.2. Vairuotojas gali atšaukti Kelionę bet kuriuo laiku iki Kelionės be jokio mokesčio.

5.3. Vairuotojas ir Keleivis tarpusavyje gali susitarti dėl atsakomybės ir nuostolių, patirtų dėl tokio Kelionės atšaukimo, kompensavimo (pvz. vėlaus atšaukimo), jeigu toks atšaukimas ir kompensacija nėra susijusios su nepagrįstu šalių praturtėjimu (pvz. Vairuotojas gali prašyti Keleivio sumokėti atšaukimo mokestį (kompensaciją), jeigu Vairuotojas dėl tokio atšaukimo patyrė nuostolių ir negalėjo surasti kito Keleivio vietoj pirmojo tam, kad pasidengtų Kelionės išlaidas).

5.4. Oride bet kokiu atveju nėra atsakinga dėl Vartotojų ir Vartotojams dėl jų Kelionių atšaukimo ir dėl nuostolių, kuriuos jie patiria dėl tokių atšaukimų, ar dėl bet kokių atšaukimo mokesčių, kuriuos jie turi sumokėti vienas kitam, ar dėl bet kokios rizikos atsiradimą, nei Oride garantuoja, kad tokie atšaukimo mokesčiai bus sumokėti ir neprisiima jokios atsakomybės surinkti ar išieškoti tokius mokesčius ar nuostolių kompensacijas.

6. Nekomercinis naudojimasis Internetine svetaine

6.1. Internetinė svetainė ir Paslaugos yra griežtai teikiamos siekiant suteikti tiesioginę (paremtą realiu laiku) platformą, kuri susieja Vairuotojus ir Keleivius Transporto priemonės dalinimuisi privačiu mastu. Todėl Internetinė svetainė ir Paslaugos griežtai negali būti naudojamos siekiant susieti Vairuotojus ir Keleivius Transporto priemonės dalinimuisi, sūlyti ar priimti Dalinimąsi transportu siekiant pelno ar bet kokia kita komercine ar profesionalia apimtimi, išskyrus Komercinius Vairuotojus, kuriems šis ribojimas ir tolimesni papunkčiai 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 nėra taikomi. Tokio įpareigojimo nesilaikymas gali sąlygoti draudimo negaliojimą, kaip nurodyta šių Taisyklių 6.4, 6.5, 10.4.3 papunkčiuose ir 11 straipsnyje. Patys Vartotojai turi būti budrūs užtikrindami, kad Dalinimasis transportu ir kitos paslaugos, kurias Vartotojas teikia pagal šias Taisykles, nebūtų teikiamos komercine ar profesionalia apimtimi.

6.2. Vairuotojas neturi siekti pelno ar gauti pelno iš bet kurios Kelionės. Paslaugos ir Mokestis gali būti naudojami tik siekiant sumažinti Vairuotojo Kelionės išlaidas ir negali būti naudojami sukurti bet kokį pelną Vairuotojui. Vairuotojas neturi teisės pasipelnyti iš Mokesčio sumos (veiksmingumo), taip pat iš Vairuotojo siūlomų Kelionių dažnumo, jų pobūdžio ar pavežtų Keleivių skaičiaus. Tai yra taikoma visoms veikloms, susitarimams ir Paslaugoms, rezervuotoms naudojantis Internetine svetaine, taip pat bet kokioms papildomoms paslaugoms ir veikloms, dėl kurių Vairuotojas ir Keleivis gali susitarti.

6.3. Vairuotojas negali teikti papildomų paslaugų (įskaitant, bet neapsiribojant bagažo nuvežimu, papildomomis išlaipinimo ar įsėdimo vietomis, papildomų keleivių (kitų nei Keleiviai) paėmimu, laukimo laiku) bet kuriam iš Keleivių siekdamas pelno, o Keleivis neturi priimti ar prašyti tokių paslaugų.

6.4. Akcentuotina, kad Vairuotojo draudimas gali nepadengti/neapimti Vairuotojo atsakomybės tuo atveju, kai pastarasis naudojasi Internetine svetaine komerciniu ar profesionaliu tikslu, bet Internetinėje svetainėje nenurodo, kad yra Komercinis vairuotojas, taip pat neprisiima visų pareigų, susijusių su Komerciniu vairuotoju.

6.5. Oride nėra atsakinga dėl bet kokių pažeidimų bet kurio susitarimo, sudaryto tarp Vartotojų, ar dėl šių Taisyklių pažeidimo, padaryto Vartotojo, įskaitant atvejus, kai bet kuris Vairuotojas komercine ar profesionalia apimtimi pažeisdamas šias Taisykles siūlo paslaugas naudodamasis Internetine svetaine (dėl to galbūt padarydami negaliojantį savo draudimą).

6.6. Oride statusas

6.6.1. Nei Internetinė svetainė, nei Oride neteikia jokių transporto paslaugų. Internetinė svetainė yra tik komunikavimo platforma Vartotojams susisieti ir susitarti vienas su kitu. Oride nesikiša į ir nekontroliuoja jokių Kelionių, Siuntinių transportavimų ar jų detalių. Susitarimas dėl Dalinimosi kelione (atitinkamai Siuntinio siuntimo) yra sudaromas tik tarp Vairuotojo ir Keleivio (atitinkamai Siuntėjo). Oride nėra nė vieno susitarimo ar sandorio, sudaromo tarp Vartotojų, šalimi, taip pat Oride nėra atsakinga už bet kuriuos iškylančius klausimus, kurie yra susiję su Paslaugų užsakymu ar jų teikimu tarp Vartotojų. Be to, mokesčių už Siuntinio transportavimą sumos nėra numatomos Internetinėje svetainėje, todėl tokių mokesčių sumų nustatymas yra tik Vairuotojo ir Siuntėjo susitarimo reikalas, ir Oride to nekontroliuoja ir nesikiša į tokius susitarimus.

7. Apmokėjimas už Paslaugas

7.1. Oride teikiaPaslaugas, kurios įgalina Vartotojus tiesiogiai susisiekti vieniems su kitais tam, kad susitartų dėl Dalinimosi transportu ir susitartų dėl keliavimo sąlygų (įskaitant susitikimo ir galutinio tikslo vietas, bagažo dydį, ar vaikai, gyvūnai ar tam tikri Keleiviai yra priimami, ar rūkymas yra leidžiamas Transporto priemonėje ir t.t.).

7.2. Vartotojai sutinka su Paslaugų pobūdžiu ir neprieštarauja dėl to. Vairuotojai, Siuntėjai ir Keleiviai neturės reikalavimo teisės į Oride dėl bet kokių Kelionės aspektų, įskaitant, bet neapsiribojant atšaukimu, paskutinės minutės pakeitimais, Vairuotojo ar Keleivio nepasirodymu susitikimo vietoje, ar Mokesčio ar kitų mokėjimų nesumokėjimu, Siuntinio nepristatymu ar netinkamu pristatymu, jo apgadinimu ar praradimu.

8. Mokėjimas už Kelionę

8.1. Keleivis turi pareigą sumokėti Vairuotojui Mokestį už Kelionę grynais ar kitu būdu, sutartu tarp Vairuotojo ir Keleivio, tuomet, kai Vairuotojas tinkamai suteiktė Dalinimusi transportu tam tikrai Kelionei paslaugą, kuria naudojosi Keleivis ir Rezervacija buvo padaryta, t.y. tuo metu, kai Keleivis pasiekia galutinį Kelionės (ar atitinkamai jos sutartos dalies, kai dėl jos Šalys buvo susitarusios) tašką (arba kitu Vairuotojo ir Keleivio sutartu metu). Tuo atveju, jeigu galutinis Kelionės (ar jos sutartos Dalies, kai dėl jos Šalys buvo sutarusios) taškas nėra pasiekiamas ne dėl Keleivio kaltės, pastarasis neturi pareigos sumokėti Vairuotojui.

8.2. Mokesčio (įskaitant ir Kainą Komercinio Vairuotojo atveju) už Siuntinio nuvežimą į tam tikrą Kelionės punktą ar kitą sutartą vietą sumokėjimas turi būti atliekamas tvarka, sutarta tarp Vairuotojo ir Siuntėjo. Vairuotojas pats yra atsakingas už mokesčio už Siuntinio nuvežimą susirinkimą. Siuntinio Siuntėjas turi pareigą pilnai, laiku ir pagal nustatytą tvarką sumokėti Vairuotojui už tinkamai pristatytą Siuntinį. Jei Siuntinys pristatomas apgadintas ar visai nepristatomas, ar pristatomas pavėlavus, Siuntinio Siuntėjas turi teisę nemokėti Siuntinio siuntimo mokesčio ir/ar reikalauti Vairuotoją atlyginti Siuntėjo dėl to susidariusius nuostolius. Tačiau Siuntėjas turi užtikrinti tinkamą Siuntinio įpakavimą, jei Vairuotojas ir Siuntėjas nėra sutarę kitaip.

8.3. Tik Vairuotojas yra atsakingas už Mokesčio susirinkimą iš Keleivio Kelionės metu, o Keleivis turi pareigą sumokėti tą Mokestį.

8.4. Komercinis Vairuotojas yra atsakingas už bet kokių mokesčių ir kitų mokėjimų, kuriuos jis turi sumokėti versdamasis komercine ar profesine veikla ir naudodamasis Paslaugomis, sumokėjimą jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Oride nėra atsakinga už bet kokių Komercinio Vairuotojo priklausančių sumokėti mokesčių nesumokėjimą ar jų nesavalaikį sumokėjimą.

8.5 Tam tikra šalis, kurioje Vairuotojas veikia, gali nustatyti tam tikras taisykles ar ribojimus mokėjimams už Dalinimąsi transportu Kelionėje ar mokesčiams už Siuntinio transportavimą ar jų dydžio viršutinei ribai. Vairuotojas yra atsakingas už tokių taisyklių ir ribojimų laikymąsi, ir Oride jokiu būdu nėra atsakinga dėl tokių Oride įsipareigojimų įvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

8.6. Oride nebus atsakinga Vairuotojui dėl bet kokių nuostolių, atsiradusių dėl Mokesčio ar kitų mokėjimų (Komercinio Vairuotojo atveju) nesumokėjimo Vairuotojui, Keleivio reikalavimo Vairuotojui sugrąžinti sumokėtą Mokestį ar atliktus kitus mokėjimus ar dėl to, kad Vairuotojas kokiu nors būdu negaus tų Mokesčių ar mokėjimų, taip pat Oride bet kuriuo metu nebus atsakinga už Keleivio kreditingumą (mokumą) Vairuotojui.

8.7 Tuo atveju, kai Keleivis nesumoka Vairuotojui už Dalinimąsi kelione Kelionei (ar jos daliai, jei dėl jos Šalys buvo sutarusios) pasibaigus, Vairuotojas turi teisę palikti negatyvų atsiliepimą ant Keleivio Vartotojo paskyros sienos Internetinėje svetainėje ir informuoti Oride apie tai. Oride per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi teisę sustabdyti ir/ar ištrinti tokio Keleivio Vartotojo paskyrą ir niekada neleisti jam/jai naudotis Paslaugomis, teikiamomis Internetinėje svetainėje.

9. Sekimo sistema

9.1. Tiek Vairuotojas, tiek ir Keleivis Internetinėje svetainėje gali užsisakyti Sekimo sistemos paslaugą kartu su Dalinimusi transportu konkrečioje Kelionėje. Tai reiškia, kad Vartotojo keliavimo trajektorija ir Vartotojo buvimo vietų koordinatės gali būti sekamos asmenų, nurodytų Vartotojų užsakant Sekimo sistemos paslaugą.

9.2. Vartotojas, kuris nori naudoti Sekimo sistemą, įsipareigoja užsisakyti šią paslaugą Internetinėje svetainėje prieš prasidedant Kelionei ir įjungti (paspaudžiant mygtuką „įlipau“) ją tuo metu, kai pirmas Keleivis yra įsodinamas į Transporto priemonę (jei sistema yra užsakoma Vairuotojo) ar atitinkamas Keleivis įsėda į Transporto priemonę (jei sistema yra užsakoma atitinkamo Keleivio).

9.3. Vartotojas, kuris naudoja Sekimo sistemą, įsipareigoja turėti mobilųjį telefoną pilnai įkrautą visam Kelionės (ar jos dalies, jei Keleivis keliauja tik tam tikrą Kelionės dalį) laikui, būti instaliavus Oride aplikaciją mobiliajam telefonui, ir įjungti Sekimo sistemą, GPS ir internetą mobiliajame telefone laiku, nurodytu šių Taisyklių 9.2 papunktyje iki pat Kelionės pabaigos (ar jos dalies, jeigu Keleivis keliauja tik tam tikrą Kelionės dalį). Oride neatsakys už bet kokias išlaidas ir mokesčius, kurias Vartotojas patirs ar bus apmokestintas už tokį GPS ir interneto naudojimą mobiliajame telefone. Vartotojas pats turės padengti tokias išlaidas ir mokesčius.

9.4. Tuo laiku, kai Sekimo sistema yra įjungta, asmenys, kurių mobiliųjų telefonų numeriai yra nurodyti Internetinėje svetainėje užsakant šią paslaugą, turės galimybę stebėti Vartotojo keliavimo trajektoriją ir jo buvimo vietų koordinates tam tikru laiku ir/ar pavojaus atveju. Pavojaus atveju toks Vartotojas yra atsakingas atlikti pavojaus skambutį (paspaudus atitinkamą panikos mygtuką telefone Internetinėje svetainėje ar aplikacijoje) ir paskambinti šiems asmenims arba paskambinti tiesiogiai policijai. Vartotojas, kuris užsako šią paslaugą, įsipareigoja užtikrinti, kad nurodytas/-i asmuo/ - ys būtų pasiruošę ir stebėtų jo/jos Kelionę.

9.5. Pavojaus atvejai reiškia atvejus, kai Vartotojas, kuris užsisakė Sekimo sistemos paslaugą, jaučia, kad kita Kelionės šalis elgiasi neadekvačiai (įskaitant, bet neapsiribojant nukrypsta nuo Kelionės suplanuoto ar tikėtino maršruto ir kita) ir dėl to tas Vartotojas jaučiasi nesaugus. Tokiais atvejais tas Vartotojas turi teisę paspausti panikos mygtuką tiesiogiai Internetinėje svetainėje arba per taikomąją programą mobiliajame telefone (tuo atveju, kai jis/ji instaliuojasi taikomąją programą Sekimo sistemai telefone). Po to, kai šis mygtukas yra nuspaustas, asmenys, kurie seka tokio Vartotojo buvimo vietą, gali paskambinti Vartotojui ir patikrinti situaciją atitinkamu laiku. Jeigu šie asmenys negali susisiekti su Vartotoju per protingą laiką, jie gali paskambinti policijai ir gali (bet neprivalo) ją informuoti apie vietą ir koordinates, kuriomis Vartotojas paskutinį kartą buvo, ir kartu keliaujančius Keleivius.

9.6. Vartotojas, kuris naudojasi Sekimo sistema, privalo užtikrinti, kad jis/ji neprovokuos bet kokių nesaugių kitos Kelionės šalies veiksmų ir dės visas pastangas atlikti pavojaus skambučius tinkamu pagrindu.

9.7. Pasibaigus Kelionei Vartotojas, kuris naudojosi Sekimo sistema, mobiliajame telefone Internetinėje svetainėje arba aplikacijoje turi paspausti mygtuką „išlipau“.

9.8. Oride nėra atsakinga nei už Vairuotojo ar Keleivio saugumą Kelionės metu, nei ji yra atsakinga už tai, ar Sekimo sistema tinkamai naudosis abu, tiek jos Vartotojas, tiek ir kontaktiniai asmenys, įskaitant, bet neapsiribojant tinkamu mobiliųjų telefonų pakrovimu, panikos mygtukų paspaudimu ir pavojaus skambučių padarymu.

10.1 Keleivio ir Vairuotojo teisės ir pareigos, Oride teisės

10.1. Vairuotojo teisės ir pareigos. Kiekvienas Vairuotojas sutinka ir įsipareigoja:

10.1.1. Pasirodyti sutartoje vietoje sutartu laiku (būti punktualiam) su nurodyta Transporto priemone;

10.1.2. Tuoj pat susisiekti ir informuoti visus Keleivius, kurie atliko Rezervacijas, apie bet kokius Kelionės pasikeitimus ir gauti kiekvieno Keleivio pritarimą dėl kiekvieno iš tokių pasikeitimų. Jeigu bet kuris Keleivis nesutinka su tam tikru pakeitimu, toks Keleivis turi teisę atšaukti Kelionę nemokėdamas už Kelionę, o Vairuotojas neturės teisės gauti bet kokios kompensacijos apmokėjimą už tokio Keleivio tokį atšaukimą;

10.1.3. Laikytis Gero elgesio sąlygų visais atvejais, - tiek naudojantis Internetine svetaine, tiek ir Paslaugų teikimo metu;

10.1.4. Laukti Keleivio (-ių) paėmimo vietoje mažiausiai 30 (trisdešimt) minučių nuo susitarto laiko (tačiau iš Keleivio tikimasi, kad jis nevėluos). Kelionės šalys turi teisę susitarti dėl kitokio vėluojančio Keleivio laukimo laiko (gali būti trumpesnis nei 30 min). Jeigu Keleivis nepasirodo paėmimo vietoje per 30 min (ar kitą laiką, kaip numatyta aukščiau šiame papunktyje) nuo susitarto išvykimo laiko, Vairuotojas turi teisę išvykti iš tos vietos ir ilgiau nebelaukti to Keleivio;

10.1.5. Pateikti Kelionei tinkamai veikiančią ir tinkamai techniškai parengtą Transporto priemonę ir turėti galiojantį Transporto priemonės techninės apžiūros pažymėjimą (taloną) ir registracijos liudijimą;

10.1.6. Valdyti ir naudotis Transporto priemone Kelionėje nuosavybės ar kitokiu teisėtu pagrindu;

10.1.7. Būti apdraudusiam savo vairuotojo civilinę atsakomybę vairuojant Transporto priemonę, turėti galiojantį draudimo polisą ir būti sumokėjusiam visas draudimo sumas (įmokas) tam, kad draudimo polisas galiotų Kelionės metu;

10.1.8. Turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą;

10.1.9. Turėti visas licencijas ir leidimus, pagal atitinkamus teisės aktus reikalingus Komerciniam Vairuotojui vežti Keleivius ir/ar Siuntinius;

10.1.10. Pilnai laikytis visų kelių eismo taisyklių ir teisės aktus šalių, kuriose jis/ji vairuoja ir vairuoti saugiai;

10.1.11. Nuvežti Keleivį iki sutarto Kelionės taško;

10.1.12. Keleiviui pateikti galiojančius draudimo polisą, vairuotojo pažymėjimą, ir techninės apžiūros pažymėjimą (taloną) ir registravimo pažymėjimą bet kuriuo metu Keleiviui paprašius iki Kelionės pabaigos;

10.1.13. Iš Keleivio neimti jokio mokesčio kito, nei kad Mokestis, ir Vairuotojas jokiu būdu neturi gauti pelno (išskyrus Komercinius vairuotojus);

10.1.14. Skaičiuoti savo išlaidas (kuro, rinkliavos, savo Transporto priemonės išlaikymo, remonto, techninės apžiūros, nuvertėjimo ir draudimo) ir garantuoti, kad visas Mokestis, reikalaujamas iš jo/jos Keleivių, nesuteiks jokio pelno (išskyrus Komercinius Vairuotojus);

10.1.15. Reikalauti Keleivio sumokėti Mokestį už Kelionę ar jos atitinkamą dalį, kai tik Kelionė ar atitinkama jos dalis yra baigta;

10.1.16. Reikalauti Keleivio pateikti tapatybės kortelę įsėtimo į Transporto priemonę metu ir bet kuriuo metu iki Kelionės pabaigos;

10.1.17. Pristatyti Siuntinį į sutartą jo iškrovimo vietą sutartu laiku ir nesugadintą.

10.2. Keleivio teisės ir pareigos. Kiekvienas iš Keleivių sutinka ir įsipareigoja:

10.2.1. Atvykti su Vairuotoju sutartu laiku ir į sutartą vietą;

10.2.2. Nedelsdamas informuoti Vairuotoją, jeigu Keleivis atšaukia Kelionę;

10.2.3. Laikytis Gero elgesio sąlygų visais atvejais, - tiek naudojantis Internetine svetaine, tiek ir Paslaugų teikimo metu;

10.2.4. Laukti Keleivio (-ių) paėmimo vietoje mažiausiai 30 (trisdešimt) minučių (ar kito sutarto laiko, kaip nurodyta 9.1.4 papunktyje) nuo susitarto laiko (tačiau Vairuotojo yra tikimasi, kad jis nevėluos). Jeigu Vairuotojas nepasirodo paėmimo vietoje per 30 minučių (ar kitą sutartą laiką) nuo susitarto išvykimo laiko, Keleivis turi teisę išvykti iš tos vietos ir ilgiau nebelaukti to Vairuotojo;

10.2.5. Vairuotojui sumokėti Mokestį;

10.2.6. Turi teisę prašyti Vairuotojo pateikti jo/jos galiojančius vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo polisą, Transporto priemonės techninės apžiūros pažymėjimą (taloną) ir registracijos pažymėjimą, vairuotojo pažymėjimą bet kuriuo metu iki Kelionės pabaigos.

10.2.7. Tuo atveju, kai Keleivis arba Vairuotojas nepasirodo įsėdimo vietoje daugiau nei 30 min (ar kito sutarto laiko, kaip nurodyta 10.1.4 papunktyje), Vairuotojas (ar atitinkamai Keleivis) gali palikti negatyvų atsiliepimą ant Keleivio (arba Vairuotojo) sienos Internetinėje svetainėje ir informuoti Oride apie tai. Oride turi teisę sustabdyti ir/ar ištrinti tokio Keleivio (ar atitinkamai Vairuotojo) Vartotojo paskyrą ir niekada neleisti jam/jai naudotis Paslaugomis, teikiamomis Internetinėje svetainėje.

10.4. Oride teisės:

10.4.1. Jeigu Keleivis ar Vairuotojas nesilaiko bet kokių šių Taisyklių sąlygų, Oride turi teisę išsaugoti informaciją, susijusią su pažeidimu, paskelbti šią informaciją ant Vartotojo paskyros sienos Internetinėje svetainėje, ir/ar sustabdyti ir/ar panaikinti Vartotojo paskyrą, ir/ar sustabdyti ir/ar nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės;

10.4.2. Jeigu Vairuotojas gauna pelno (ne Komercinis Vairuotojas) arba jei draudikai atsisako mokėti arba atmeta bet kokį reikalavimą, kylantį iš Kelionės dėl bet kokių kitų priežasčių, Vairuotojas bus atsakingas už finansines pasekmes, atsiradusius nuostolius ir žalą, o Oride jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga Vairuotojui ar Keleiviui;

10.4.3. Jeigu draudimo bendrovė atsisako patenkinti arba atmeta bet kurį reikalavimą, susijusį su Kelione dėl to, kad Vairuotojas gavo pelno iš Kelionės (ne Komercinis Vairuotojas), ar dėl bet kurios kitos priežasties, tuomet Vairuotojas bus atsakingas už atsiradusias finansines pasekmes, nuostolius ir žalą, išskyrus atvejus, kai yra Keleivio kaltė ar neatsargumas, ir dėl to Keleivis yra atsakingas už atsiradusias finansines pasekmes, nuostolius ir žalą. Oride jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga Vairuotojui ir Keleiviui. Tokiu atveju prie teisių, nurodytų šių Taisyklių 10.4.1 papunktyje, Oride turi teisę informuoti kompetentingas institucijas apie verslišką veiklą.

11. Draudimas

11.1 Vairuotojas sutinka ir įsipareigoja, kad jis/ji įsigys ir išlaikys draudimą, dengiantį jo/jos atsakomybę Kelionės ar bet kokio Dalinimąsi transportu, pasiūlytu ar rezervuotu per Internetinę svetainę metu, ar kitą draudimą, privalomą turėti pagal atitinkamus teisės aktus ar taisykles. Jeigu Vairuotojas siūlo tarptautines/užsienio Keliones, tuomet draudimas turi dengti jo/jos atsakomybę bet kokios tarptautinės/užsienio Kelionės dalies metu.

11.2. Vairuotojas privalo pasirūpinti tokiu draudimu (ir jo polisu), pagal kurį Vairuotojas turi teisę vežti Keleivius, ir kuris apima visus Keleivius, Siuntinius ir visus nelaimingus atsitikimus ar įvykius, kurie gali atsitikti Kelionės metu.

11.3. Tik kiekvienas Vairuotojas turi pareigą pasirūpinti Kelionės draudimu ir patvirtinti Keleiviui apie tokio draudimo galiojimą Kelionės metu, bei, Keleiviui prašant, pateikti dokumentus, įrodančius tai, o Keleivio teisė yra prašyti Vairuotojo pateikti tokius įrodymus. Vairuotojas sutinka, kad pateiks Keleiviui jam pareikalavus prieš Kelionę įrodymus, patvirtinančius jos/jo draudimo poliso pilną galiojimą.

11.4. Oride negaus jokio draudimo poliso iš Vairuotojo, ir todėl neturi jokios pareigos prieš Keleivį ar kitas šalis pateikti tokį Vairuotojo draudimo polisą ar patvirtinti jo egzistavimą ar galiojimą;

11.5. Oride supratimu, daugelis draudikų laikosi požiūrio, kad Keleivis, kuris prisideda tik prie keliavimo išlaidų, yra laikomas, kaip keliaujantis nemokamai, ir todėl yra keleivis – trečioji šalis, kurį apima privalomas vairuotojo civilinės atsakomybės draudimas (ar atitinkamai trečiosios šalies draudimas) Lietuvos Respublikoje (ar atitinkamoje šalyje). Tačiau Oride nesuteikia jokio užtikrinimo ir garantijų dėl šio (tokio draudikų požiūrio), ir tai yra Vairuotojo atsakomybė patikrinti, ar jo draudimas suteikia pakankamą draudimo apsaugą Lietuvos Respublikoje ar kur nors kitur pasaulyje (netaikoma Komerciniam Vairuotojui).

11.6. Vairuotojas ir Keleivis žino, kad standartinis nekomercinis draudimo polisas gali nepadengti nuostolių ar žalos kylančios atvejais, kai Vairuotojas gavo pelno ar siekė gauti pelno.

12. Telefono numerio patvirtinimas

12.1. Tam, kad būtų padidintas patikimumas, išvengti spausdinimo klaidų ar klaidingų numerių, bet kuris Vartotojas privalo patvirtinti savo mobilaus telefono numerį. Vartotojas tai gali padaryti pateikdamas Oride savo mobilaus telefono numerį, po ko Vartotojas SMS-u gaus skaitmeninį kodą iš skaitmenų ir/ar raidžių, kuris turi būti patvirtintas Internetinėje svetainėje.

12.2. Ši paslauga yra nemokama, išskyrus galimus mokesčius, apmokestinamus Vartotojo mobilaus ryšio operatoriaus už SMS gavimą.

13. Tarptautinės Kelionės ir Rezervacijos

13.1. Tarptautinių Kelionių Rezervacijos gali būti padarytos naudojantis Internetine svetaine. Tarptautinės Kelionės reiškia bet kurią Kelionę, kuri apima bet kurią kelionę už Lietuvos Respublikos ribų. Jeigu rezervacija yra atliekama dėl Tarptautinės Kelionės, Vairuotojai turi užtikrinti, kad jų draudimas padengs kelionę už Lietuvos Respublikos ribų. Vairuotojas taip pat turi užtikrinti, kad jo/jos transporto priemonė atitinka visus su ja susijusius nuostatus ir reikalavimus, taikomus užsienio valstybėse.

14. Atsakomybė

14.1. Oride atsakomybė pagal šias Taisykles yra ribota. Oride nėra šalis bet kokio susitarimo, sudaryto tarp Vairuotojo ir Keleivio, ir nebus atsakinga nė vienai iš šalių, išskyrus atvejus, kai patirti nuostoliai ir žala kyla dėl Oride kaltės.

14.2. Oride nė vienam iš Vartotojų nebus atsakinga:

14.2.1. Dėl bet kokio Keleivio apgaulingo mokėjimo priemonių naudojimo atsiskaitant su Vairuotoju. Tokiais atvejais, jokia kompensacija ar atlyginimas nebus Oride mokama Vairuotojui;

14.2.2. Dėl bet kokio verslo, finansininių ar ekonominių nuostolių ar kitokių atsiradusių nuostolių, taip pat ir dėl netiesioginių nuostolių, atsirandančių dėl Oride teikiamų paslaugų (ar patirtų, kaip rezultatas Oride neatsargumo ar kitaip). Oride atsakomybė (kai yra jos kaltė) bet kuriam Vartotojui dėl visų nuostolių ryšium su bet kuria Kelione yra ribojama 20 (dvidešimčiai) eurų sumai;

14.2.3. Už Vartotojo, jo lagaminų, siuntų ar kitų jiems priklausančių daiktų, ar gyvūnų, ar vaiko (vaikų), vežamų kartu su juo, saugumą Kelionės metu. Pats Vartotojas yra atsakingas už savo fizinį saugumą ir savo daiktų, gyvūnų ar vaiko (vaikų) saugumą Kelionės metu, išskyrus atvejus, nurodytus šiose Taisyklėse. Oride teikia Sekimo sistemos paslaugą, siekdama, kad Kelionė Vartotojams būtų saugesnė ir kad jų rizika sumažėtų, jeigu pastarieji šią paslaugą pasirenka, tačiau Oride negarantuoja jų saugumo ir neprisiima jokios atsakomybės dėl to;

14.2.4 Už bet kurią Kelionę ir/ar nesumokėtą Mokestį ar kitus neatliktus mokėjimus, susijusius su Kelione ar Dalinimusi transportu;

14.3 Kai kyla Oride atsakomybė pagal šias Taisykles, pretenzijos turi būti pateikiamos Oride raštu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kelionės pasibaigimo kartu pateikiant visus įrodymus, patvirtinančius Oride atsakomybę.

14.4. Oride nėra atsakinga už bet kuriuos nuostolius ar žalą, atsirandančią kaip rezultatas:

14.4.1. Bet kokios Vartotojo suteiktos neteisingos ar neišsamios informacijos;

14.4.2. Kelionės atšaukimo, kai atšaukia Vairuotojas ar Keleivis;

14.4.3. Bet kokį Mokesčio nesumokėjimą ar kito mokėjimo pagal šias Taisykles neatlikimą;

14.4.4. Bet kokią Vairuotojo ar Keleivio apgavystę, apgaulingą atstovavimą ar pažeidimą pareigos ar bet kokių šių Taisyklių sąlygų pažeidimą prieš, per ar po Kelionės;

14.4.5. Kitų Oride pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, kaip numatyta šiose Taisyklėse;

14.4.6. Papildomi Oride atsakomybės ribojimai taip pat gali būti numatyti kituose Taisyklių nuostatose.

14.5. Jokia šių Taisyklių nuostata neapriboja ar nepanaikina Oride atsakomybės dėl mirties ar asmens sužalojimo, kylančio dėl Oride kaltės;

14.6. Atsižvelgiant į tai, kad Oride teikia ribotas paslaugas, kuriomis ji siekia tik sudaryti galimybę Vairuotojams ir Keleiviams susisieti ir susitarti vienas su kitu, ir į tai, kad negalima numatyti jokios Kelionės (jos dalies) eigos, ir į tai, kad Vairuotojų yra reikalaujama turėti galiojantį draudimą, apimantį jo civilinę atsakomybę ir/ar dengiantį Kelionę, Vartotojai pripažįsta, kad Oride atsakomybės ribojimai, nurodyti aukščiau, yra pagrįsti.

15. Internetinės svetainės naudojimas

15.1. Taisyklių, Internetinės svetainės ir Paslaugų keitimas

15.1.1. Oride pasilieka teisę keisti Taisykles bet kuriuo metu. Vartotojai bus laikomi priėmę net kokias pakeistas Taisykles kai tik naudos bet kokias Paslaugas, siūlomas Internetinėje svetainėje po pakeistų Taisyklių paskelbimo Internetinėje svetainėje. Taisyklių pakeitimai nebus taikomi bet kokioms rezervacijoms, kurios buvo atliktos Internetinėje svetainėje prieš tokių pakeistų Taisyklių paskelbimą.

15.1.2. Oride turi teisę keisti ar pagerinti Paslaugas, Internetinės svetainės funkcionalumą, funkcijas ir/ar dizainą bet kuriuo metu be įspėjimo ir be atsakomybės Vartotojams.

15.1.3. Bet kokie Taisyklių, Paslaugų ir Internetinės svetainės pakeitimai įsigalios tuoj pat po tokių pakeitimų paskelbimo Internetinėje svetainėje.

15.2. Galimybės naudotis Internetine svetaine sustabdymas ar nutraukimas

15.2.1. Tuo atveju, kai Vartotojas nesilaiko visų ar dalies Taisyklių, jis/ji supranta, pripažįsta ir sutinka, kad Oride gali bet kuriuo laiku, be atskiro pranešimo Vartotojui (-ams) sustabdyti ir/ar nutraukti, laikinai ar pastoviai, visas ar dalį Paslaugų ar galimybę naudotis Internetine svetaine (įskaitant konkrečią Vartotojo paskyrą).

15.2.2. Oride dės savo protingas pastangas tam, kad užtikrintų Internetinės svetainės prieinamumą 24 val, per parą. Kartais priėjimas prie Internetinės svetainės gali būti apribotas tam, kad būtų atliekami taisymai, palaikymai, atnaujinimai ar dėl naujų produktų ar įrangos įdiegimo, ar neprieinamas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Oride kontrolės. Oride neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokių klaidų, neveikimo, ar dėl rezultatų, gaunamų naudojantis tokia informacija ar dėl bet kokių techninių problemų, kurias Vartotojai gali patirti naudodamiesi Internetine svetaine. Jeigu Vartotojas naudodamasis Internetine svetaine aptinka defektą, Oride maloniai prašo su ja susisiekti tam, kad Oride pasistengtų ištaisyti defektą taip greitai, kaip tik galima.

16. Intelektinė nuosavybė

16.1. Internetinės svetainės dizainas (įskaitant grafinį dizainą), stiliaus programinis kodas ir jį aprašanti programinė kalba, formatas ir turinys yra autorių teisių objektai pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, kurių visos turtinės teisės priklauso Oride. Oride pasilieka visas savo teises, susijusias su autorinėmis teisėmis, nepasaint to, ar jos Oride priklauso nuosavybės teise, ar pagal kokią nors licenciją.

16.2. Be išankstinio aiškaus rašytinio atskiro Oride sutikimo (autorinės sutarties dėl teisių perdavimo/ autorinę licencinę sutartį (licencijos)) Internetinė svetainė (jos dizainas, programa ir kiti aukščiau nurodyti autorių teisių objektai (visi ar bet kuri jų dalis)) negali būti atgaminta, padauginta, nukopijuota parduota, perparduota, padarant viešai prieinamus, platinant ar kitaip naudojant bet kokiais neteisėtais tikslais.

16.3. Jokia šalis neturi teisės sistematiškai išimti/išgauti/išrinkti ir/ar dar kartą panaudoti Internetinės svetainės turinio dalis be išankstinio aiškaus rašytinio Oride sutikimo, t.y. duomenų išgavimo, robotų ar panašių duomenų surinkimo ar išgavimo įrankių naudojimas siekiant išgauti (ar vieną kartą ar daug kartų) bet kurias sudėtines Internetinės svetainės dalis pakartotiniam panaudojimui yra griežtai draudžiamas.

16.4. Visos teisės yra saugomos ryšium su registruotomis ir neregistruotais prekių ženklais (priklausančios Oride nuosavybės teise ar pagal licenciją), kurie yra Internetinėje svetainėje.

17. Internetinės svetainės naudojimas, Vartotojų pateikiama informacija, komentavimas ir Vartotojų įvertinimas

17.1. Vartotojas, šioje Internetinėje svetainėje Vartotojo profiliui pateikdamas turinį (informaciją) ir visą kitą informaciją, aiškiai suteikia Oride teisę atskleisti tą turinį ir pateiktą informaciją Vartotojo paskyroje ir/ar Internetinėje svetainėje ir naudoti tą turinį ir informaciją bet kokiems Oride komercinės veiklos tikslams;

17.2. Vartotojai turi teisę pateikti komentarą ant kito Vartotojo paskyros sienos, taip pat įvertinti Vairuotoją, Keleivį ar Vairuotojo suteikto Dalinimosi transportu kokybe iš karto įvykus Kelionei.

17.3. Visa informacija, komentarai ir įvertinimai, kuriuos parašo Vartotojai naudodamiesi Internetine svetaine, iš karto atsiduria Internetinėje svetainėje. Oride neskaito, netaiso informacijos, komentarų ir įvertinimų, kuriuos Internetinėje svetainėje skelbia Vartotojai;

17.4. Vartotojų yra aiškiai prašoma nepublikuoti šioje Internetinėje svetainėje bet kokio šmeižikiško, klaidinančio ar įžeidžiančio turinio, ar kitokio turinio, kuris pažeidžia bet kurių kitų asmenų intelektines teises (pvz. autorines teises) ar kitas teises. Bet koks toks turinys yra prieštaraujantis Oride politikai, ir Oride neprisiima atsakomybės dėl tokio turinio. Vartotojas, paskelbęs tokį turinį, yra tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už bet kokią žalą ar kitą dėl tokio paskelbimo kylančią atsakomybę, ir sutinka atlyginti Oride bet kokius nuostolius ir žalą, susijusią su bet kokia Oride atsakomybe, kurią ji gali patirti kaip rezultatą dėl tokio turinio. Kai tik Oride tampa žinoma apie tokį šiame papunktyje nurodytą pažeidžiantį turinį, ji darys viską, ką ji gali, kad toks turinys būtų pašalintas iš Internetinės svetainės kaip tik galima greičiau be atskiro pranešimo Vartotojui, kuris tokį turinį paskelbė.

17.5. Oride turi teisę atskleisti IP ar kitus jos turimus duomenis apie Vartotoją, kuris pateikia tokią aukščiau nurodytą informaciją, atitinkamoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17.6. Oride pasilieka teisę atgaminti bet kokią informaciją, kuri atsiranda Internetinėje svetainėje ar partnerių svetainėse (pvz. skelbimai, paskelbti vienose svetainėse, kurias palaiko Oride viena ar bendrai su trečiosiomis šalimis, gali būti atgaminti kitose internetinėse svetainėse, kurias palaiko Oride viena ar bendrai su trečiosiomis šalimis).

17.7. Oride akcentuoja, kad Internetinės svetainės turinys, įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklėmis, yra pateikiamas lietuvių ir anglų kalbomis. Todėl Vartototojas, kuris naudojasi Internetine svetaine ir Paslaugomis, teikiamomis per Internetinę svetainę, kiekvienu tokio naudojimosi atveju patvirtina, kad jis/ji pilnai supranta visą tokį Internetinės svetainės ar Paslaugų turinį lietuvių ar anglų kalba, ir sutinka su juo ir įsipareigoja laikytis jo be jokių išimčių.

17.8. Jeigu Dalinimasis transportu yra teikiamas Vairuotojo Keleiviui kita nei lietuvių ar anglų kalba, yra laikoma, kad jis yra teikiamas lietuvių ar anglų kalba, o Vairuotojas ir Keleivis sutinka su tokia interpretacija.

18. Ginčų tarp Vartotojų sprendimas

18.1. Bet kokie ginčai, kylantys tarp Vartotojų, turi būti sprendžiami derybų būdu tarp tų Vartotojų. Neišėjus susitarti, ginčai turi būti sprendžiami kompetentingame teisme. Vartotojams Oride neteiks tokių ginčų sprendimo paslaugos, taip pat ji neturi pareigos siekti išspręsti tokius ginčus.

19. Taikoma teisė, teismingumas ir Taisyklių kalba

19.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Susitarimai dėl paslaugų turi būti sudaromi, interpretuojami ir vykdomi pagal Lietuvos Respublikos teisę.

19.2. Bet kokie ginčai, atsirandantys iš šių Taisyklių, tarp Vairuotojo ir/ar Keleivio iš vienos pusės ir Oride iš kitos pusės turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

19.3. Šios Taisyklės yra paruoštos ir turi būti vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis. Esant skirtumams ar prieštaravimų tarp tokių Taisyklių tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, turi būti vadovaujamasi tekstu lietuvių kalba.

Kopijuoti nuorodą